KÜLDETÉSÜNK:

A Zákeus Média Centrum törekszik arra, hogy olyan tematikájú filmeket készítsen, ami gyülekezeti és missziói alkalmakra egyaránt használható. Amennyiben olyan bizonyságtételed van, amit szívesen megosztanál másokkal, kérjük vegyed fel a kapcsolatot szerkesztinkkel.

Miért más a mi munkánk?

 

Az itt megtekinthet filmek mindegyike azért jött létre hogy Isten nagyságát és mérhetetlen kegyelmét mutassa be Nektek. Habár a ZMC legfbb támogatója az Evangélikus egyház, filmjeinkben ökumenikus érvénymegtapasztalásokat mutatunk be. Mivel Isten kegyelmét nem védi copyright (azaz mindenkié) kérünk arra, hogy TE is terjeszd videofilmjeinket. Ezzel hozzájárulhatsz ahhoz, hogy minél többen megismerjék a Jézus Krisztusban kapott kegyelmet!

Sajtó :

Médiavilág

Jézus "optikájával" megyünk ki a világba? Beszélgetés Gyri János Sámuellel, a ZMC vezetjével

A Zákeus Média Centrum neve bizonyára sokaknak cseng ismersen protestáns körökben. Az egyházak médiában való jelenlétének hajnalán st azt egy kicsit meg is elzve -, 1988-ban növekedésnek indult kicsiny hajtás mára szép, terebélyesed fává érett, melynek gyümölcseit élvezik és használják lelkészek, gyülekezetek, hívek. A szakmával való együttmködés is jó úton halad, az egyre-másra szaporodó kábeltévék és a Duna Televízió mint igényes msorokat készít, felkészült, a technikai és személyi feltételeket tekintve is egyaránt profi" csapatként ismeri a ZMC-t. Jó egy évtizede járatlan úton indultak el Gyri János Sámuel pesterzsébeti lelkész vezetésével. Interjúnkban a megtett útra tekintettünk vissza, s persze, a jövt is fürkésztük. Tehát figyelem: egyes csapó, felvétel indul!

 

KÉP: A VIDEO

A kezdet kezdetén három célkitzésben (tanítás, evangélizáció/misszió és dokumentáció) definiáltátok munkátokat. Névválasztásotok is "beszédes". Milyen bibliai alapjai vannak még a láttatásnak, mert ugye, ez nem csak korunk "nagy találmánya"?

Ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, meggyzdhetünk róla, hogy a teljes Szentíráson végigvonul a szemléltetés fontossága. A vizualitás Isten egyik legnagyobb ajándéka az emberiség számára. Az Ószövetség kimondja ugyan a faragott kép készítésének tilalmát, de ez kizárólag Istenre vonatkozik, és mély teológiai okai vannak. Maga a szemléltetés óriási lehetség és eszköz a kezünkben, amelyet jól kell használnunk, akár tanításról, evangélizációról, akár misszióról legyen szó. Ezen a téren is Jézustól érdemes tanulnunk: az örömüzenet átadásában a példázatok képies nyelvét hívta segítségül. Gondoljunk bármelyikre, olyanok, mint a legragyogóbb "forgatókönyv". De nemcsak a leírt Igében találunk ilyesfajta illusztrációkat: maga a teremtettség is Isten szeretetének a kivetítése, láthatóvá tétele. Zákeus pedig, névadónk, nem csak hallani, de látni is akarta Jézust. (Lk 19,3) Ezt a szolgálatot vállaltuk fel mi: láttatni szeretnénk, miközben, Zákeussal együtt, mi is Jézusra nézünk.

 

Elslépésként videokazetták készítésébe, országos egyházi videokölcsönz-hálózat létrehozásába fogtatok. Milyen eredményeket értetek el?

Valóban, videokazettákkal indultunk, s mint országos egyházi intézmény, ismertté váltunk a lelkészek, gyülekezetek eltt. Számos keresztény témájú videofilmet készítettünk megrendelésre, jelen vagyunk kameráinkkal minden nagyobb egyházi eseményen, híranyagokat rögzítünk, katechetikai és dokumentációs anyagokat terjesztünk és kölcsönzünk. Segítséget nyújtunk az archiválásban is: megkezdtük a ZMC Archív Filmtár anyagának összeállítását: a régi, magántulajdonban lév cellulóz filmek videoszalagra történ átmentését. Rendszeresen megküldjük filmkatalógusunkat a lelkészi hivatalok, LMK-k részére, hiszen egyik f célunk éppen a hitoktatói, gyülekezeti munka támogatása. Sikerült létrehozni egy egyházmegyei kölcsönzési rendszert, ami azért elnyös, mert az érdekldk helyben juthatnak hozzá egyre bvül filmtárunk anyagaihoz, s ezzel a kihelyezett kölcsönzési lehetséggel megspórolhatjuk az egyébként jelents postaköltséget. A ZMC Klub természetesen nem csak a gyülekezetek, hanem az óvodák, iskolák és más egyházi intézmények rendelkezésére is áll, akár kölcsönözni, akár vásárolni szeretnének partnereink.

 

Milyen volt a fogadtatás a lelkészek részérl?

Örömmel vették, st, azok a kollégák, akiknek ?benne van a vérében? ez a mfaj, rögtön felfigyeltek a vizuális technikában rejl lehetségekre. Persze itt is a hozzáállás a fontos. Ha egy lelkész a bibliaórán illusztrációként videót szeretne használni, akkor biztos, hogy több idt kell ráforditania, hiszen egy gyülekezeti alkalom nem csupán ?mozi?! Akinek erre nincs ideje, kedve, az nem fogja beépíteni a munkájába. Hogy minél többen szeressék és használják a láttatásnak ezt a formáját, szemináriumokon vezetjük be az érdekldket a felhasználás titkaiba. Ötleteket is adunk a kazettáink mellé?

- A filmforgalmazás manapság nagy üzlet, amin sokat lehet nyerni, de nagyokat is lehet bukni. Hogy mködik ez nálatok, s egyáltalán, szempont-e a piacképesség a ZMC-nél?

Nagy baj lenne, ha nálunk is a piac farkastörvényei diktálnának. A kazettáink legnagyobb része ugyanis nem ?piacképes termék" a szó hagyományos értelmében. Az evangélium sohasem terjed az eladhatóság miatt. Az általunk készített diakóniai, egyháztörténeti, evangélizációs, vallástörténeti, stb. filmek nem a videotékákban böngészk csemegéi. Ezek tanító filmek, vagy híranyagok, melyeket pedagógusok, lelkészek, gyülekezeti munkások használhatnak igen jó hatásfokkal. A ZMC szolgáltat, pályázatokon és egyéb támogatásokkal igyekszik megszerezni a hiányt. A filmek általában a belekerülési összegért kerülnek a fölhasználóhoz.

 

KÉP: A TELEVÍZIÓ

Az elmúlt esztend forradalmi változást hozott a ZMC életében, új utakon indultatok el a médiavilág srjében?

A kommunikáció oly mértékben fejldik, hogy ha nem vesszük komolyan a fölzárkózást, óhatatlanul lemaradunk. Éppen ezért nagy vállalkozásba fogtunk az 1996-ban alakult Protestáns Média Alapítvány (=Proméd) égisze alatt: a kábeltévék hálózatába bekapcsolódva egy egész országot átfogó szolgáltatást tervezünk. A ZMC, mint egy országos hírügynökség, elosztaná és cserére felajánlaná a törénelmi egyházakkal kapcsolatos híranyagokat, felvételeket. A már említett Veritas és a Proméd segítségével juttatjuk el az általunk forgatott keresztény magazinmsorokat a helyi televíziókhoz.

 

Mi a kábeltévék elnye a "nagy" televízióval szemben, ami miatt szorgalmazzátok ezt a nyitást?

Egyrészt a regionális tévék adásai igen is nézettek. Az embereket a közvetlen környezetük hírei érdeklik a legjobban. Jó, ha az egyházat, a gyülekezetet is ott látják ebben a környezetben. Másrészt az országos jelentség egyházi híranyagok a helyi információkkal kibvítve teljesebbé teszik az adott régió nézinek tájékoztatását. A regionális tévék nagyon jó minség anyagokat fogadnak csak el, s mi ezt tudjuk is nyújtani. Ugyanakkor hasznos lenne, ha a viszonosság elve alapján a kábeltévék a helyi egyházi eseményekrl készített felvételeit díjmentesen átadnák a ZMC - nek. Ahol pedig még nem mködnek kábeltévék, ott akár az egyház is belefolyhatna annak megszervezésébe.

 

Komoly költségei vannak ennek a munkának, amit végeztek. Honnan van az anyagi fedezete?

A technika valóban hatalmas összegeket emészt fel: jó minség felvételeket kell mutatnunk, ha azt akarjuk, hogy a kábel- vagy a közszolgálati tévé "szóba álljon" velünk. Többmilliós berendezésekkel dolgozunk, ami pedig a helyszíni forgatást illeti: egy napi kiszállás költsége, ilyen fölszereléssel mintegy 40-50 ezer forint! A mi támogatónk az Evangélikus Egyház, az amerikai-magyar tkeerej Proméd, de említésre méltó a rengeteg gratis munka is.

Komoly múltatok van a Duna Tv-vel. Milyen msorokat láthatunk a ZMC jóvoltából?

Rendszeresen jelentkezünk anyagainkkal a Protestáns Világ cím egyházi híradóban, de a katolikus hírmsorok számára is adtunk már anyagot. Önálló kísérleti programunk a félórás Ébredés cím ökumenikus magazinmsor.

Mekkora munkatársi gárdával dolgozol?

10-12 fbl áll a csapat, közülük ketten fállásban dolgoznak a ZMC-nél, de ha igazán beindul az új profil, akkor akár 10 fállású alkalmazottra is szükség lesz. Van közöttük több profi tévés, és vannak önkéntes segítk, fiatalok is. A technikát ?ezermester" kollégák csinálják, akik egyszerre értenek a világításhoz, hanghoz, stb, a tartalmi részét a munkánknak pedig sokszor kiadjuk bedolgozóknak. Munkatársaim közül többen jártak ösztöndíjjal Kanadában, magam a nürnbergi Ev. médiacentrumban és a norvég rádiómisszió Kristiansandi mhelyében tanultam.

KÉP: KÉPBEN VAGYUNK

Sokszor érezzük úgy, hogy a televízió manipulál minket?

Érthet ellenérzéseket vált ki a ránk zúduló filmáradat. Egy keresztény médiacentrumnak különösen is ügyelnie kell arra, mit és hogyan mutat meg. Úgy vélem, egy lehetséges alternatíva is vagyunk: másként, és fképp másról is lehet st kell informálni a nézt. Mi nem alkalmazhatunk trükköket, technikai manipulációkat. Ellenkezleg, nálunk, az evangéliumi üzenet miatt minden átlátható és szinte kell, hogy legyen. Egy tiszta tekintet, ha belenézünk, már magában is prédikál, az eszköz csak arra hivatott, hogy ezt a beletekintést lehetvé tegye..

Hogyan fogalmaznád meg ennek a szolgálatnak a missziói vetületét?

Mondhatnám azt, hogy foglalkozunk a misszió témájával, készítünk misszióval kapcsolatos programokat, de nemcsak ezekben van benne a misszió. A ZMC lényegében minden területen misszió. Nagyon jó példa erre maga a TV- képerny. Ez úgy mködik, hogy TV-cs kibocsátja az elektronokat a képerny felé. Küldi, emittálja, vagyis misszióba küldi a részecskéket. Ahhoz, hogy értelmes kép alakuljon ki az ernyn, össze kell rendezni ezt a kibocsátást. Tulajdonképpen ezt tesszük mi is a ZMC-nél: kimegyünk az emberek közé, a hétköznapok eseményeibe és az ott látottakat "összerendezve" tárjuk a néz elé. Jézus is ezt tette. Példázataival nem valami misztikát hirdetett, hanem megláttatta a szemünk elé táruló világ evangéliumi összefüggéseit. Képet tárt a világ elé. Ezt a képet rajzoltatja ki a missziói parancs is, méghozzá széles vásznú formátumban, ha a Károly-féle fordításra gondolunk "menjetek el széles e világra"

Jézus optikája nem torzít, nem kiszr, nem nagyít és nem távolít, hanem élesre állítja azt, amit mi még "tükör által homályosan látunk". Ez a ZMC feladata.


Keressen minket:

A PAX TV heti rendszerességgel vetíti filmjeinket: paxtv

LEJÁTSZÁSI LISTÁK : SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK:
stripe
Oktatóvideók  
 
Mérleghinta  
 
 
 
     
     
stripe  
ud